SKOVENE

Skov, mark, søer og natur
Søholt er en naturperle, en oase på Midtlolland med meget varieret bevoksning, planteliv, vand og lys.
 
Eg og bøg, birk, ask, el, lærk, fyr og gran er fordelt på 810 hektar skov og grænser ned til søbredder og rørsump og 550 hektar søer, Maribo Søndersø, Hejrede Sø og Røgbøllesø.
 
I skovene omkring Søholt er 80% løvskov og 260 hektar er urørt skov.
 
 Vores "tællere" viser os, at omkring 10.000 mennesker færdes i skovene omkring Søholt årligt. Det glæder vi os over samtidig med, at vi henstiller til, at man tager hensyn til natur og dyreliv, når man færdes her. For skove og enge er også hjemsted for store bestande af dåvildt og råvildt, harer, sommerfugle, insekter, frøer og tudser, og masser af fugle, ænder og gæs.
 
Vi har havørne ynglende, og flere steder har vi opstillet fuglekig-skjul, som gør det muligt at nyde livet på og omkring søerne. Så, tag en kikkert med og øv dig i at skelne de mange arter fra hinanden. 
 
En skovtur omkring Søholt er også en historisk vandring på steder, hvor de første danskere bosatte sig. Her er oltidshøje fra den yngre bronzealder, volde fra omkring år 550 - jernalder- tiden, tidlige lægeurter og løgplanter bragt hertil af blandt andet munkene, og den høje græsvold, som skærer sig gennem skov og mark vidner om 1800-tallets roespor, der løb gennem Lolland og Falsters marker og skove, for at samle roerne mest hensigstmæssigt op og køre dem til sukkerfabrikken.
 
I øjeblikket renser vi vandhuller og grøfter til stor glæde for blandt andet vandsalamanderen, som er underlagt strenge beskyttelsesbestemmelser. Vi skaber lysninger, hvor flere slags græsser og blomster kan komme frem og give gode fødemuligheder for råvildt og dåvildt, og idet blomster og urters forhold forbedres, får også  sommerfugle og natsværmere fine livsbetingelser.
 
Vi tilgodeser også sommerfugle, bier og insekter ved at bygge stenstakke, insektvolde og så blomsterstriber, og når deres levebetingelser forbedres giver det bedre vilkår for blandt andet flagremus, agerhøns og fuglelivet.
 
Man vil også kunne se jordspor, beplanting og beskæring af levende hegn, som harekillinger, fasankyllinger og agerhønskyllinger boltrer sig i.
 
I de urørte skovarealer får rådne træstammer og grene lov at ligge, og det giver også insekterne gode forhold, og dermed er der mad til skovmus, flagermus, stor og lille flagspætte og mange andre liv under træerne.
 
 
Ny ejer af Søholt Storskov
I efteråret 2019 indgik vi en aftale med  AAGE V. JENSEN NATURFOND om overtagelse af Søholt Storskov. Det betyder at 400 hektar sø, 600 skov og 120 hektar agerjord nu har skiftet ejer. Naturfonden har i mere end 30 år erhvervet naturområder med det formål at sikre og udvikle natur med høj kvalitet.
 
Og som nævnt er Søholt Storskov et af de mest artsrige naturområder i Danmark. Skoven vil fortsat være en del af Naturpark Maribosøerne, og det er Naturfondens ambition at gøre området endnu mere attraktivt for besøgende. Søholt Storskov ligger indenfor cykelafstand til Maribo og de over 2-300 år gamle ege og bøge, og rene og meget værdifulde søer, er omgivet af rig biodiversitet, som fonden vil arbejde målrettet for at bevare, pleje og udvikle. 
 
 
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu