LANDBRUGET
Søholt er geografisk beliggende midt på Lolland og vi driver 900 HA landbrug, hvoraf de 300 er forpagtet. Vi er et konventionelt landbrug i et naturskønt område med skove, enge og søbredder tæt på vores marker og vi er meget opmærksomme på at optimere, præcisere og rationalisere vores drift bedst muligt til gavn for både natur og landbrugsdrift.
 
Vi opdaterer hele tiden vores IT-systemer, hvilket gør det muligt at målrette og præcisere vores arbejde på hvert enkelt jordstykke. GPS-styring af landbrugsmaskinerne er en stor hjælp til dette.
 
Vores primære afgrøder er hvede, frøgræs, raps, roer og byg, men også ærter og spinat er med i sædeskiftet. Vi arbejder i et Natura 2000 område med mange enge og 550 hektar søer og søbredder. Det kræver stor miljømæssig bevågenhed fra vores side og vi kæmper med store mængder af gæs, som årligt koster os et stort beløb i markskader og som vi derfor vedvarende søger om tilladelse til at regulere.
 
Vi har fokus på dræning og afvanding, grøfter og biodiversitet og på langt de fleste af vores marker har vi remiser med træer, buske og tæt bevoksning, dels fordi det er med til give vores vildt, både det løbende og det flyvende, de bedste leveforhold, men også for at bryde landskabets ellers intensive mark-billede. 
 
Søholt er et mix af kulturarv, gammelt istidslandskab, naturpark, urørt skov, søer og jord af høj bonitet til landbrugsdrift. Det giver mange udfordringer, men også en dagligdag med masser af liv og naturglæde. Vi kæmper for, og tror på, at den vilde naturs rigdom og nuancer kan gå hånd i hånd med en landbrugsdrift, der optimerer alle tiltag i marken og har fokus på bæredygtighed.
 
I landbruget beskæftiger vi pt. en driftsleder, en traktorfører og to elever, samt en deltidsmedarbjder. 
 
Samarbejde med godset Gammel Kirstineberg
Siden efteråret 2018 har vi samarbejdet med Gammel Kirstinberg på Falster om drift og administration. Det har givet ny inspiration og sparring på en lang række områder og samtidig optimerer vi vores maskinpark yderligere.
 
Bigballer
 

Om maskinparken på Søholt - se her.
Henvendelse vedr. landbruget kan ske til driftsleder Poul Erik Søndergaard, mail: ps@soeholt.nu

Sædskiftet indeholder:
Frø, korn, raps, sukkerroer

I landbruget er foruden en driftsleder og 2 fastansatte og en elev.
 Driftslederen
 
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu