Det unikke dyre- og fugleliv omkring Søholt

Enge og søbredder omkring Søholt er yndede udflugtsmål for naturelskere, vandrere, cyklister, ornitologer, jægere og ryttere. For stedet er en oase med et rigt og levende dyreliv døgnet rundt.

FUGLE, ÆNDER, GÆS
Her er en liste over de mange fugle/ande/gåse-arter, man kan møde tæt på Søholt (optalt i antal ynglepar mellem 2010-2017). For disse ynglebestande er Maribosøerne blandt de allervigtigste områder i Danmark.

Rørdrum: Ynglebestand på ca. 10 par
Mellemskarv: Ynglebestand de senere år: 1.000 til 1.500 par
Rødhovedet and: en fast bestand på 10-15 ynglepar. Det eneste sted de yngler i Danmark!
Hvepsevåge: Ynglebestand på 5-7 par
Rød Glente:
Er ikke konstateret ynglende ved søerne, men er blevet blev set regelmæssigt yngleperioden
2011-17, hvorved yngleforekomst ikke kan udelukkes
Havørn: Ét ynglepar siden 1995 i Bøgeskov under Engestofte, fra 2017 endnu et par på Dornæs under Søholt
Rørhøg: Ynglebestand på ca. 10 par
Lærkefalk: I hvert fald i visse år ét ynglepar
Trane: Et sikkert ynglepar med unger fra 2015, 2016 og 2017 + 1 muligt par mere!
Fjordterne: Ynglebestand på ca. 50 par
Isfugl: Første sikre ynglefund i 2003 (Nielsen, U.B. 2003) Fra 2010 1-2 ynglepar
Rødrygget Tornskade: Fast ynglefugl ved søerne, normalt: 1-2 par (Nielsen U.B)
Lille flagspætte: Er gået tilbage i de senere år, men stadig en lille bestand på 2-4 par.

Andre vigtige ynglefugle med store eller relativt store bestande:
Toppet Lappedykker: 250-290 par
Fiskehejre: 50 par
Knopsvane: 25 par
Grågås: 300-500 par
Knarand: 60 par
Gråand: 300 par
Atlingand 5par
Skeand: 50 par
Taffeland: 200 par
Musvåge: 20 par
Duehøg: 1-2 par
Blishøne: 1.000 par
Hættemåge: 150 par

Desuden yngler disse vandfugle og rovfugle:
Lille lappedykker, Gråstrubet lappedykker, Gravand, Krikand, vandrikse, Grønbenet rørhøne, 
Spurvehøg, tårnfalk

Foruden disse større fugle yngler en masse småfugle, hvoraf nogle er meget sjældne:
Drosselrørsanger: har normalt haft et sikkert ynglepar ved Røgbølle Sø, Skægmejse er normalt fast ynglefugl, og desuden næsten hvert år den sjældne Savisanger og i skovene den sjældne Pirol

Rastende fugle (nogle af arterne er også ynglefugle):
Hvert år raster tusindvis af fugle i Naturparkområdet. Især vandfugle, som gæs, ænder og blishøns
 
Gæs:
Grågås, op til 10.000 individer
Bramgås, op til 5.000
Blisgås, op til 3.000
 
Desuden i mindre tal: Sædgæs og Canadagæs,

Svømmeænder:
Knarand, op til 1.500 Maribosøerne er Danmarks vigtigste rastelokalitet for Taffeland
Skeand, op til godt 2.000
Troldand, ca. 20.000 
Desuden store antal af Gråænder, Pibeænder, Krikænder samt mere fåtalligt Spidsænder
 
Dykænder:
Rødhovedet and 100. Lidt over 100 individer er talt i 2017, Dette kan intet andetsteds opleves i Danmark!

Taffeland, ca. 10.000 Maribosøerne er Danmarks vigtigste rastelokalitet for taffeland
Stor skallesluger, op til 500

Lille skallesluger, op til 1.500 
Desuden store antal af Hvinænder
 
Rovfugle:
Havørn, helt op til 30 rastende især unge havørne er set opholde sig på Maribosøerne
Vandrefalk, ofte 1 fast rastende fugl ved søerne
.
 
Desuden ses ofte overvintrende Blå kærhøg og Fjeldvåge og Rød glente, Hvepsevåge, Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk, Dværgfalk m.fl. i træktiden
 
Andre fugle fra træktid og overvintrende:
Trane småflokke rundt omkring på markerne i træktiden

Stor tornskade 1-2 eksemplarer
Kongeørn: Med års mellemrum har vi en rastende kongeørn ved Søerne
 
                                                         ***

Kilde:  Naturvejleder i Naturpark Maribosøerne Uffe B. Nielsen (23.10.2017)
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu