BAROKHAVENS HISTORIE

Det store haveanlæg øst for det nuværende Søholt er anlagt i løbet af 1690-erne og er måske landets bedst bevarede barokhave. Søholt var i 1690 overtaget af Henning Ulrik von Lützow, en indvandret mecklenborgsk adels-mand, som havde gjort karriere ved hoffet og som amtmand havde samlet sig betydelige godsbesiddelser på Lolland. Man ved ikke hvem havearkitekten er, men haven er anlagt efter fransk forbillede og en påskrift på fransk på den bevarede haveplan kunne tyde på, at han var fransk.. Søholt bestod dengang af en trefløjet hovedbygning og haveanlægget lå da midt for og vinkelret på den ene af sidefløjene.

1767 omtales Søholt som "et af de prægtigste Herresæder her i landet" med en "stor og kostelig Lysthauge, hvis lige ikke findes ved nogen adelig Gård i Danmark". Den "opvekke alle beskueres Forundring ved en Mængde af Allèr, Perspectiver, kunstige Vandledninger, Cascader, Statuer og alt det, som kan kaldes ypperligt i den Art".

Hele anlægget der måler 340 m i længden og er 110 m bredt, var opbygget i den tids stil med udgangspunkt i geometriske mønstre såsom cirkler, halv-cirkler, kvadrater og rette linier. Grundplanen indeholdt en tredeling af anlægget, således at partiet med bede nærmest hovedbygningen var omsluttet af en halvcirkel af klippede lindetræer, midterpartiet var et system af cirkelformede hække og partiet længst mod øst bestod af en opdeling i kvadrater. Hele anlægget var i længderetningen gennemskåret af tre gennemgående hovedgange. I yderkanterne i længderetningen var der gravede kanaler, hvis formål bl.a. var at spejle de fint klippede hække og i den østligste del var der yderligere to store bassiner.

Alle disse grundtræk er stort set bevarede den dag i dag, selvom enkelte elementer mangler.

Foruden de bevarede fysiske træk er nogle af hækkene faktisk de oprindeligt plantede og de er altså nu over 300 år gamle. Det drejer sig om halvcirklen af lindetræer i parterrehaven og avnbøgehækkene i længderetningen. De øvrige hække af bøg og navr er alle yngre.

Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu