Søholt - fra middelalder til nutid

Søholt har været gennem mange hænder fra middelalderen og frem til i dag. Helt tilbage til slutningen af 1300-tallet har der været liv på søbredden nær Maribo, det gamle Sankt Birgitta Kloster og Domkirken, hvis spir man aner ude mod vest. Dengang hed stedet Sankt Jørgensgaard og her plejede man de mange mennesker, som på denne tid kæmpede med spedalskhed. Sankt Jørgensgaard var et aktivt hospital indtil sygdommen kunne kureres og stedet blev bortforpagtet og blev til Bregerup.

* I 1632 blev Søholt købt af en holstensk adelsmand, Henrik Heest og solgt videre til Just Friederich Pappenheim, som var kommet til Danmark i 1609 og havde gjort karriere ved hoffet og var blevet kammerjunker. Han blev senere lensmand, først på Halsted Kloster og senere til Ålholm og i 1647 opførte han to hovedfløje til gården foruden en ladegård. 

Gården var dengang i bindingsværk, østre fløj var stuehus, vestre fløj arbejdsrum og værelser til tjenestefolk i første stokværk og kornmagasin i andet stokværk. Pappenheim døde i 1649 og hans enke fik det vanskeligt under svensker-krigene, hvilket medførte, at både hun og hendes sønner efterhånden havde pantsat både gods og gård.

* I 1690 blev Henning Ulrich von Lützow, der ligesom Pappenheim var adelsmand af holstensk oprindelse og med karriere i det kongelige hof, Søholts nye ejer. Han blev stiftsbefalingsmand over Lolland-Falster og en stor godsbesidder, der foruden Søholt ejede Søllestedgaard og Sædingegaard. Søllestedgaard mageskiftede han dog senere med Øen len, Bispensø, der ved den lejlighed fik navnet Ulriksdal (Ulriksdal blev i 1776 solgt til Engestofte Gods). Søholt blev pudset og plejet i disse år og i 1690-erne anlægger han barokhaven, som var enestående for sin tid og et prestigeprojekt man kun kendte fra de kongelige slotte i landet.
Søholt gik videre i arv til sønnen Christian Frederik von Lützow og da han døde i1759 gik godset gennem mange forskellige ejerskifter , blandt andet familien Bertouch Lehn fra Lungholm, som i 1820erne anlagde den engelske, romantiske have med græsplæner ned mod søkanten, masser af rododendron og naturligt voksende, enkeltstående træer og grupper af træer. Bertouch Lehns anden hustru Louise, prægede sammen med sin mand, hjemmet på Søholt i kreativ og kunstnerisk retning, og en kreds af tidens berømte kunstnere kom Lolland for at besøge familien. Hertil hørte blandt andre Thorvaldsen og Oehlenschläger.
 
* I 1852 blev Søholt solgt til godsejer Lauritz Jørgensen, Søllestedgaard. Han nedrev de to gamle barok-fløje og brugte materialerne til at opføre stald og ladebygninger. Hovedbygningen blev forsynet med et tårn i den vestlige ende og to renæssancegavle, samt en kort tværfløj på den østlige ende. De bastante barokbygninger bliver ”pyntet” af Etatsråd Jørgensen, som var en foretagsom og dygtig landmand, samt en foregangsmand på flere områder, bl.a. brugte han motorplov, som en af de første i Danmark. Jørgensen og hans hustru Grethe fik et langt liv på Søholt og fejrede guldbryllup i 1888. I den anledning rejstes en minde-støtte i haven. Den blev centralt placeret i barokhaven men har nu fået en ny plads under de slanke fyrretræer langs barokhavens sydlige akse. Jørgensen døde i 1889 og godset arvedes af sønnen Henrik Jørgensen og i 1892 af dennes søn Poul Christian Clausen Jørgensen.
 
* Igen i 1917 solgtes Søholt til en ny familie, da vekselereren Peter Ole Suhr flyttede ind. Stald og lade-bygninger var kort forinden brændt og i 1919 opførtes de nuværende omfattende avlsbygninger i nogen afstand syd fra hovedbygningen, men ikke mindre stateligt og prestigiøst. Anlægget er meget omfattende og flere af bygningerne har kobbertage, som stadig er smukke og iøjnefaldende i dag. I 1937 måtte Suhr, tvunget af økonomiske omstændigheder, lade Kreditkassen overtage godset, og i 1940 overtog cand. jur. Eiler Marcher stedet. Sønnen Frants Marcher drev Søholt indtil 1994, hvor godset blev solgt til og lagt sammen med Engestofte og Berntsen familien. Senere blev Engestofte-Søholt Fonden etableret og Frederik og Christel Lüttichau overtog begge steder i 2003.
 
Frants Marcher lejede hovedbygningen frem til 2010, hvor Frederik og Christel Lüttichau flyttede ind på Søholt og begyndte på en større istandsættelse af de gamle bygninger. Søholt har siden 2010 været drevet, som en selvstændig ejendom og haven var igennem en renovering i samarbejde med Real Dania på samme tidspunkt.

Vel mødt
Christel og Frederik Lüttichau
Søholt | Søholtvej 20, 4930 Maribo - Danmark | info@soeholt.nu