Søholt fra middelalderen til 1700-tallet

I slutningen af middelalderen, da spedalskheden er udryddet, bliver mange af disse hospitaler bortforpagtet af kronen og en kilde nævner, at Sophie Høeg, enke efter Mogens Galt, i 1531 fik Bregerup i forlening. I 1505 er hospitalet omtalt som Bregerupgaard og 1576 bortmageskifter kronen Bregerupgaard til Morten Venstermand, som da allerede ejede Krøngegaard og jorder i Bregerup og Røgbølle. Han sammenlagde alle besiddelserne til et gods med navnet Søholt. I 1591 blev han gift med Anne Galt, datter af en sønnesøn til Mogens Galt og hvis mor boede på Krøngegaard til sin død i 1599. Krøngegaard er brændt kort efter og da Søholt ikke dengang havde en passende bolig, regner man med at Morten Venstermand, som i mange år var kongens lensmand, døde på sit andet gods Pederstrup i 1610. Enken gifter sig med Falk Brahe til Orebygaard, som skøder Søholt til Eiler Quitzow til Lykkesholm.
 

I 1632 købes Søholt af en holstensk adelsmand, Henrik Heest, hvis brodersøn i 1637 sælger det til Just Friederich Pappenheim, som var kommet til Danmark i 1609 og havde gjort karriere ved hoffet og var blevet kammerjunker. Han blev senere lensmand, først på Halsted Kloster derefter på Aalholm og var gift med en datter af Regitse og Knud Ure til Aarsmarke.

Pappenheim lod i 1647 opføre to hovedfløje til gården foruden en ladegård. Gården var i bindingsværk, østre fløj stuehus, vestre fløj arbejdsrum og værelser til tjenestefolk i første stokværk og kornmagasin i andet stokværk. Pappenheim døde i 1649 og hans enke fik det vanskeligt under svensker-krigene, hvilket medførte at både hun og hendes sønner efterhånden havde pantsat både gods og gård.

I 1690 skødes godset til gehejmeråd Henning Ulrich von Lützow, der ligesom Pappenheim var adelsmand af holstensk oprindelse og med karriere i det kongelige hof. Han blev bl.a. stiftsbefalingsmand over Lolland-Falster og en stor godsbesidder. Foruden Søholt havde han desuden Søllestedgaard og Sædingegaard. Søllestedgaard mageskiftede han dog senere med Øen len, Bispensø, der ved den lejlighed fik navnet Ulriksdal (Ulriksdal blev i 1776 solgt til Engestofte Gods). Søholt når et højdepunkt i ydre glans under von Lützow og han anlægger i 1690-erne den andetsteds på hjemmesiden omtalte barokhave. 1698 indvier Kingo et kapel i den østre fløjs sydgavl.

1722 arver sønnen generalmajor Christian Frederik von Lützow Søholt efter faderens død. En del kilder nævner fra denne tid et besøg af Frederik d. 5 i 1750 på Søholt, som skal være foregået under stor og bekostelig festivitas.

Søholt | Søholtvej 51, 4930 Maribo - Danmark | Tlf.: 75897263 | info@soeholt.nu