Søholt i 1700 tallet til nutid

C.F. von Lützow dør 1759 og hans eneste overlevende barn, Anna Magdalene Sophie, medbringer Søholt og dets øvrige besiddelser til sin mand, stiftamtmand over Lolland-Falster, Godske Hans von Krogh. I 1801-05 solgtes det meste af bøndergodset og godsets birkeret ophæves kort efter. Krogh døde barnløs 1808, men da havde han allerede overdraget Søholt til sine brodersønner. Den sidstlevende af disse Casper Herman von Krogh, blev på sit dødsleje viet til baronesse Elisabeth Cathrine Lehn, datter af Poul Abraham Lehn til Højbygaard og Lungholm.

Anden gang i 1796 blev Elisabeth Lehn gift med kammerherre Julian Christian von Bertouch, men hun døde allerede i 1802. I 1804 opførte von Bertouch en ny hovedbygning et to etager, mellem de to gamle fløje i datidens empirestil. Midtfløjen var nu godsets hovedbygning. Det nævnes at biskop Bojsen benyttede kapellet i den østre fløj, da han konfirmerede datteren Cathinka i 1820 og at det var sidste gang at kapellet var i brug, hvorefter præsten i Fuglse fritoges for at holde gudstjeneste der. Her skabtes nu mellem barokhaven og foran den nye hovedbygning ned mod søen, en park i engelsk stil med græs-plæner afvekslende med naturligt voksende enkeltstående træer og grupper af træer. Bertouchs anden hustru Louise, født Wallmoden, prægede i forening hjemmet på Søholt, hvor en kreds af tidens berømte kunstnere kom. Hertil hørte blandt andre Thorvaldsen og Oehlenschläger. Både kammerherre Bertouch og hans hustru døde i 1831 og begravedes i det Lützowske kapel i Fuglse kirke.

Da arvingerne ikke tør binde an med at købe godset, købes det af klædehandler L. Kierkegaard, København på en afholdt auktion. Da Kierkegaard dør i 1852 sælges Søholt til godsejer Lauritz Jørgensen, Søllestedgaard. Han nedriver de to gamle fløje og bruger materialerne til at opføre stald og ladebygninger. Hovedbygningen blev forsynet med et tårn i den vestlige ende og to renæssancegavle samt en kort tværfløj på den østlige ende. Etatsråd Jørgensen var en foretagsom og dygtig landmand, samt en foregangsmand på flere områder, bl.a. brugte han motorplov som en af de første i Danmark. Jørgensen og hans hustru Grethe, født Clausen, fik et langt liv på Søholt og fejrede guldbryllup i 1888. I den anledning rejstes en minde-støtte i haven (se billeder). Jørgensen døde i 1889 og godset arvedes af sønnen Henrik Jørgensen og i 1892 af dennes søn Poul Christian Clausen Jørgensen.

I 1917 solgtes Søholt til vekselereren Peter Ole Suhr (for 1,325 mil. kr.). Stald og ladebygninger var kort forinden brændt og i 1919 opføres de nuværende avlsbygninger i nogen afstand syd for hovedbygningen. I 1937 måtte Suhr tvunget af økonomiske omstændigheder lade Kreditkassen for Landejendomme i Østifterne overtage godset, som samme år solgtes til ingeniør Valdemar Henckel, som allerede 3 år senere solgte det til cand. jur. Eiler Marcher. Sønnen Frants Marcher har drevet Søholt indtil 1994 hvor godset blev solgt til og lagt sammen med Engestofte.

Søholt | Søholtvej 51, 4930 Maribo - Danmark | Tlf.: 75897263 | info@soeholt.nu